REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CoZaButy.pl

z 20.06.2012

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego CoZaButy.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.cozabuty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fastima Marcin Wajda, ul. Promienista 5/2, 60-288 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) obowiązująca dla zamówień złożonych do 24.12.2014r.

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) obowiązująca dla zamówień złożonych od 25.12.2014r.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.cozabuty.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adrese, www.cozabuty.pl, prowadzony jest przez Fastima Marcin Wajda, ul. Promienista 5/2, 60-288 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cozabuty.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Prowadzący sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody [nazwa prowadzącego].

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu CoZaButy.pl,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.cozabuty.pl, dokonać wyboru rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską, pocztową lub Paczkomatem InPost. Koszty dostawy określone są w Warunkach Sprzedaży.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od zaksięgowania wpłaty.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cozabuty.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Zakup obuwia bezpośrednio w sklepie firmowym CoZaButy.pl

6.1. Istnieje możliwość zakupu prezentowanego na stronie www.cozabuty.pl obuwia w naszym salonie firmowym. 

6.2. Jeżeli produkt znajduje się na stanie w sklepie firmowym to po przymierzeniu obuwia można je kupić bezpośrednio.

6.3. Jeżeli pożądanego produktu nie ma na stanie w sklepie firmowym, a jest dostępny na stronie www.cozabuty.pl to można go zamówić, a produkt zostanie sprowadzony. Czas oczekiwania na sprowadzenie produktu waha się od 1 do 8 dni kalendarzowych. Wynika to z faktu, że przynajmniej raz w tygodniu mamy połączenie transportowe między naszymi magazynami, ale często połączenia są częściej lub wysyłamy przesyłki firmą kurierską.

6.4. Jeżeli produktu nie ma na stronie www.cozabuty.pl to można zapytać personel sklepu lub wysłać e-maila na adres cozabuty@gmail.com pytając o możliwość sprowadzenia. Wszystkie zapytania sprawdzamy i odpowiadamy rzetelnie czy istnieje możliwość sprowadzenia produktu, czy nie.

6.5. Zamówienie na dany produkt można złożyć osobiście u osoby pracującej w sklepie, poprzez formularz zakupu w sklepie cozabuty.pl wybierając formę wysyłki lub dzwoniąc na naszą infolinie pod numer 801 090 012 lub 61 668 28 22.

6.6. Po dostarczeniu zamówionego produktu do salonu firmowego będziemy się kontaktować telefonicznie informując o dostępności.

6.7. Po dostawie do salonu firmowego produkt będzie czekał na odbiór przez 3 kolejne dni lub do najbliższej niedzieli. Dla przykładu produkt dostarczony w czwartek będzie czekał do poniedziałku (sobota, niedziela, poniedziałek), a produkt dostarczony w poniedziałek będzie czekał do niedzieli.

6.8. Zamówienie produktu nie jest jednoznaczne z jego zakupem. Po przymierzeniu obuwia można podjąć decyzję, czy produkt pasuje i spełnia oczekiwania czy nie.

6.9. W przypadku rezygnacji z zamówienia prosimy zgłosić ją do personelu sklepu lub pod numer infolinii 801 090 012 lub 61 668 28 22 lub e-mailem na adres cozabuty@gmail.com

6.10. Jedna osoba może zamówić nie więcej niż 2 pary butów w jednym czasie.

6.11. Zamawiając buty przez Internet i odbierając je w salonie firmowym obowiązują ceny Internetowe! Liczy się je następująco:

a.) Płatność gotówką – do zapłaty jest cena obuwia podana na stronie www.cozabuty.pl

b.) Płatność kartą – do zapłaty jest cena obuwia podana na stronie www.cozabuty.pl ta wartość jest zwiększana o 2%, czyli mnożona razy 1,02 – jest to prowizja pobierana przez operatora kart płatniczych, której nie możemy pokryć ze względu na zaoferowanie bardzo korzystnej ceny – takiej jak w Internecie

6.12. Zamawiając buty na stronie www.cozabuty.pl nie obowiązuje rabat należny stałym klientom na podstawie Karty Stałego Klienta.

6.13. Odbierając zamówione obuwie w salonie firmowym nie obowiązuje punkt 10 Regulaminu: Wymiany i Zwroty. Zwroty możliwe są tylko przy sprzedaży na odległość, bez oglądania i przymierzania produktu. Niestety w innych przypadkach zwrotów nie przyjmujemy.

6.14. W przypadku wystąpienia niezgodności produktu z umową wszelkie reklamację należy zgłaszać osobiście lub poprzez pełnomocnika w salonie firmowym, w którym obuwie było odbierane.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego

50 10205558 1111 173026000072

Marcin Wajda, ul. Promienista 5/2, 60-288 Poznań,

b.) Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

c.) zapłata kartą płatniczą

d.) przy odbiorze.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres info@cozabuty.pl.

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

"Fastima Marcin Wajda"
ul. Obornicka 346d
60-689 Poznań

8.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.6. Bezpośredni koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8.7. Zwrot należności za zwracany produkt nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. W przypadku zakupów do dnia 25.12.2014r. prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

W przypadku zakupów od dnia 25.12.2014r. prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres cozabuty@gmail.com. Prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamowanego produktu wraz z niezbędnymi dokumentami, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Prowadzący sklep internetowy nie jest producentem towarów.

9.4. W przypadku nie odebrania przez Konsumenta lub poinformowaniu o zamiarze nie odebrania przesyłki z rozpatrzoną zarówno pozytywnie jak i negatywnie reklamacją, Sklep rozpoczyna naliczanie opłaty magazynowej wynoszącej 1,23 zł (1 zł netto) za każdy dzień magazynowania jednej pary obuwia, nie mniej niż 61,50 zł (50 zł netto).  Sklep odstępuje od naliczania opłaty magazynowej jeżeli Konsument prześle w formie pisemnej dyspozycję utylizacji przedmiotowej pary obuwia. Jeżeli Konsument po jakimś czasie zmieni zdanie i zechce odebrać obuwie, to zostanie ono wydane niezwłocznie po uiszczeniu kosztów magazynowania.

X. Dane osobowe
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10.1 Nasza firma może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te pozyskiwane są od klientów.
10.2 Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.
10.3 Administratorem danych jest FASTIMA z siedzibą w Poznaniu (61-737), ul. 27 Grudnia 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, NIP: 779-203-16-16, Regon: 300486370, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. Kontakt: email: info@cozabuty.pl, telefon: 61 668 28 22
10.4 Dane są przechowywane na czas nieokreślony, związane jest to z prowadzeniem polityki rabatowej, szykowanie ofert specjalnych dla klientów.
10.5 Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
10.6 Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.7 Fastima jako administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Nasz sklep CoZaButy.pl nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
10.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

11.3. Szczegółowe informacje na temat realizacji zamówień opisane zostały w warunkach sprzedaży - załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zarejestruj

Rejestracja